Benutzer:Gnom/Baustelle

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

An update from the Sustainability Initiative[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Thank you for supporting the Sustainability Initiative!

Hi, ___! Thank you again for supporting the Sustainability Initiative, which aims at reducing the environmental impact of the Wikimedia movement. Over the past two years, more than 250 Wikipedians from all over the world have come together to push the Wikimedia movement towards greater sustainability.

What's new?

We are writing you this message because there is great news: The Board of Trustees of the Wikimedia Foundation has finally passed a resolution stating that the Foundation is committed to seeking ways to reduce the impact of its activities on the environment. Also, we have created a cool logo and found a nice name for the project which you can see on the right :-)

What's next?

Currently, we are working with Wikimedia Foundation staff to make sustainability a key priority for the selection of a new location for Wikimedia servers in Singapore. Also, we have presented the Wikimedia Foundation with a green energy roadmap to have all Wikimedia servers run on renewable energy by 2019.

Please help!

Let's keep this project moving forward – and there are several ways in which you can help:

 • Ask other Wikipedians to sign the project page as well – this way we can show the Wikimedia Foundation that this is an issue that the community really cares about.
 • Talk to Wikimedians you know about the importance of reducing the environmental impact of the Wikimedia movement.
 • Improve and translate the project page on Meta.

If you have any questions, you can contact us on on Meta. Again, thank you very much for your support! --Aubrey und Gnom, 22 March 2017

Neuigkeiten von der Nachhaltigkeitsinitiative[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Danke, dass du die Nachhaltigkeitsinitiative unterstützt!

Hallo ___! Danke noch einmal, dass du die Nachhaltigkeitsinitiative zur Reduzierung der Auswirkung der Wikimedia-Bewegung auf die Umwelt unterstützt. In den vergangenen zwei Jahren haben sich mehr als 200 Wikipedianer zusammen gefunden, um die Wikimedia-Bewegung zu mehr Nachhaltigkeit zu bewegen.

Was gibt's Neues?

Wir schreiben dir diese Nachricht, weil es tolle Neuigkeiten gibt: Das Kuratorium der Wikimedia Foundation hat endlich einen Beschluss gefasst, dass sich die Foundation verpflichtet, nach Wegen zu suchen, die Auswirkungen ihres Handelns auf die Umwelt zu reduzieren. Außerdem haben wir ein cooles Logo entworfen und einen schönen Namen für das Projekt gefunden, wie du rechts sehen kannst :-)

Wie geht es weiter?

Aktuell arbeiten wir mit Mitarbeitern der Wikimedia Foundation daran, dass Nachhaltigkeit ein wesentliches Kriterium für die Auswahl der neuen Wikimedia-Server in Singapur wird. Außerdem haben wir der Wikimedia Foundation einen Ökostrom-Plan vorgeschlagen, um bis 2019 alle Wikimedia-Server mit erneuerbarer Energie zu betreiben.

Bitte hilf mit!

Lass uns dieses Projekt weiter nach vorn bringen – und du kannst uns auf verschiedene Weisen helfen:

 • Bitte andere Wikipedianer, auch auf der Projektseite zu unterschreiben – auf diese Weise können wir der Wikimedia Foundation zeigen, dass dieses Thema.der Community wirklich wichtig ist.
 • Sprich mit anderen Wikimedianern darüber, wie wichtig es ist, die Auswirkungen der Wikimedia-Bewegung auf die Umwelt zu reduzieren.
 • Verbessere und übersetze die Projektseite auf Meta.

Wenn du Fragen hast, kannst du dich auf Meta an uns wenden. Noch einmal vielen Dank für deine Unterstützung! --Aubrey und Gnom, 22. März 2017

Nouvelles de l'Initiative Soutenabilité[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Merci de ton soutien à l'Initiative Soutenabilité!

Salut, ___! Merci encore de ton soutien à l'Initiative Soutenabilité, qui vise à réduire l'impact environnemental du mouvement Wikimédia. Au cours des deux dernières années, plus de 250 Wikipédiens du monde entier se sont réunis pour pousser le mouvement Wikimédia vers une plus grande soutenabilité.

Quoi de neuf?

Nous t'écrivons ce message car il y a de bonnes nouvelles: Le Conseil d'administration de la Fondation Wikimédia a finalement adopté une résolution indiquant que la Fondation s'engage à chercher des moyens de réduire l'impact de ses activités sur l'environnement. En outre, nous avons créé un logo cool et nous avons trouvé un bon nom pour le projet que tu peux voir à droite :-)

Et maintenant?

Actuellement, nous travaillons avec l'équipe de la Fondation Wikimédia pour rendre la soutenabilité une priorité clé pour la sélection d'un fournisseur pour les nouveaux serveurs Wikimédia à Singapour. De plus, nous avons présenté à la Fondation Wikimédia un « plan vert » pour que tous les serveurs Wikimédia utilisent énergies renouvelables jusqu'au 2019.

Aide-nous!

Il faut que ce projet continue d'avancer – et tu peux nous aider de plusieurs façons:

 • Demande à d'autres Wikipédiens d'aussi signer la page du projet – de cette façon, nous pouvons montrer à la Fondation Wikimédia que c'est une question dont la communauté se préoccupe vraiment.
 • Parle à tes amis Wikimédiens de l'importance de réduire l'impact environnemental du mouvement Wikimédia.
 • Améliore et traduis la page du projet sur Méta.

Si tu as des questions, tu peux nous contacter sur Méta. Encore une fois, merci beaucoup de ton soutien! --Aubrey et Gnom (Diskussion) 20:28, 13. Apr. 2017 (CEST)

Novità dell'Iniziativa Sostenibilità[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Thank you for supporting the Sustainability Initiative!

Ciao, ___! Grazie ancora per il tuo sostegno dell'Iniziativa Sostenibilità che mira a ridurre l'impatto ambientale del movimento Wikimedia. Negli ultimi due anni più di 250 Wikipediani da tutto il mondo si sono riuniti per spingere il movimento Wikimedia verso una maggiore sostenibilità.

Cosa c'è di nuovo?

Ti scriviamo questo messaggio perché ci sono grandi notizie: il Consiglio di amministrazione della Fondazione Wikimedia ha finalmente approvato una risoluzione che afferma che la Fondazione è impegnata a cercare modi per ridurre l'impatto delle sue attività sull'ambiente. Inoltre, abbiamo creato un logo e abbiamo trovato un bel nome per il progetto che puoi vedere sulla destra :-)

E ora?

Attualmente stiamo lavorando con lo staff della Fondazione Wikimedia per rendere la sostenibilità una priorità chiave per la selezione di un'ubicazione per i nuovi server di Wikimedia a Singapore. Inoltre, abbiamo presentato alla Fondazione Wikimedia un progetto verde affinché tutti i server Wikimedia utilizzino energie rinnovabili entro il 2019.

Aiutaci!

Vogliamo continuare ad andare avanti con questo progetto – e ci sono diversi modi per aiutarci:

 • Chiedi ad altri Wikipediani di anche firmare la pagina del progetto – in questo modo possiamo dimostrare alla Fondazione Wikimedia che questo è un problema importante per la comunità.
 • Parla con Wikimediani che conosci dell'importanza di ridurre l'impatto ambientale del movimento Wikimedia.
 • Migliora e traduci la pagina del progetto su Meta.

Se hai delle domande, puoi contattarci su Meta. Ancora grazie mille per il tuo sostegno! Aubrey e Gnom (Diskussion) 21:04, 13. Apr. 2017 (CEST)

Wieści z Inicjatywy Zrównoważonego Rozwoju[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dziękujemy za wsparcie Inicjatywy Zrównoważonego Rozwoju!

Drogi/-a __! Jeszcze raz dziękujemy za Twoje wsparcie dla Inicjatywy Zróważonego Rozwoju, która ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu ruchu Wikimedia na środowisko. Na przestrzeni ostatni dwóch lat ponad 200 wikimedian z całego świata podjęło wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju projektów Wikimedia.

Co słychać u nas nowego?

Kontaktujemy się z Tobą, ponieważ chcielibyśmy podzielić się wspaniałą wiadomością: Rada Powiernicza Fundacji Wikimedia przegłosowała uchwałę stanowiącą, iż Fundacja jest zaangażowana w poszukiwanie sposobów zredukowania wpływu jej działalności na środowisko. Dodatkowo udało nam się wybrać nową nazwę dla projektu i stworzyć fajne logo, które widoczne jest po prawej :-)

Co teraz?

Aktualnie współpracujemy z pracownikami Fundacji Wikimedia, aby uczynić zrównoważony rozwój kluczowym priorytetem w procesie wyboru nowej lokalizacji serwerów Wikimedia w Singapurze. Zaprezentowaliśmy też Fundacji stworzony przez nas harmonogram działania na rzecz odnawialnej energii, który pozwoliłby, aby wszystkie serwery Wikimedia wykorzystywały wyłącznie energię odnawialną do roku 2019.

Potrzebujemy Twojej pomocy!

Abyśmy mogli dalej kontynuować nasz projekt, potrzebujemy Twojej pomocy − i istnieje szereg różnych sposóbów, aby to zrobić:

 • Poproś innych wikimedian o złożenie podpisu na stronie projektu − w ten sposób możemy wskazać Fundacji Wikimedia, że jest to kwestia, która jest naprawdę ważna dla naszej społeczności.
 • Porozmawiaj z innymi wikimedianami na temat znaczenia ograniczenia negatywnego wpływu ruchu Wikimedia na środowisko.
 • Pomóż nam ulepszyć i przetłumaczyć stronę projektu na Meta-Wiki.

Jeśli masz jakieś pytania, możesz skontaktować się z nami (w j. angielskim) na Meta-Wiki. Jeszcze raz dziękujemy za Twoje wsparcie! --Aubrey i Gnom, 22 marca 2017

Noticias de la Iniciativa de Sostenibilidad[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

¡Gracias por apoyar la Iniciativa de Sostenibilidad!

¡Hola ___! Gracias otra vez por apoyar la Iniciativa de Sostenibilidad! Durante los dos últimos años se formó un grupo de más de 200 Wikipedistas, quiénes queremos aumentar la conciencia en cuanto al desarrollo sostenible dentro del movimiento Wikimedia

¿Qué hay de nuevo?

Te escribimos este mensaje debido a que hay buenas noticias: Al fin el Consejo de la Administración de la Fundación Wikimedia ha aprobado una resolución indicando que la Fundación está comprometida a buscar vías para reducir el impacto de sus actividades en el medio ambiente. Por lo tanto, hemos creado un elegante logo y encontramos un buen nombre para el proyecto que se puede ver a la derecha :-)

¿Que sigue?

Actualmente, estamos trabajando con el personal de la Fundación Wikimedia para hacer de la sostenibilidad una prioridad clave y se manifieste de forma más sostenible para la selección de una nueva ubicación para los servidores de Wikimedia en Singapur. También propusimos a la Fundación Wikimedia un plan de energía ecológica para que todos los servidores de Wikipedia funcionen con energía renovable hasta el año 2019.

¡Ayúdanos, por favor!

Vamos a mantener este proyecto hacia adelante y hay varias formas en las que puede ayudar:

 • Pregunte a otros Wikipedistas para que participen en esta iniciativa y ponga su firma en la página del proyecto para mostrarle a la Fundación Wikimedia que esta iniciativa es muy importante para la comunidad.
 • Hable con otros Wikipedistas sobre la importancia de la reducción del impacto de Wikimedia para el medio ambiente.
 • Mejora y traduce la página del proyecto en Meta.

Si usted tiene una pregunta, no dude en preguntarnos a través de Meta. ¡Gracias otra vez por tu apoyo! --Aubrey y Gnom, 22 de marzo 2017

Iniciativa de Sustentabilidade[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Obrigado para apoiar a Iniciativa de Sustentabilidade!

tradução portuguesa automática Olá ___! Obrigado mais uma vez para apoiar a Iniciativa de Sustentabilidade! Durante os últimos dois anos um grupo de mais de 250 Wikipedians foi formado, que queremos chamar a atenção para o desenvolvimento sustentável dentro do movimento Wikimedia.

O que há de novo?

Estamos escrevendo esta mensagem porque há uma boa notícia: Por fim, o Conselho de Administração da Wikimedia Foundation aprovou uma resolução afirmando que a Fundação está empenhada em encontrar maneiras de reduzir o impacto de suas atividades sobre o meio ambiente. Por isso, criamos um logotipo à moda e encontrar um bom nome para o projeto você pode ver certo :-)

Que segue?

Atualmente, estamos trabalhando com o pessoal da Fundação Wikimedia para tornar a sustentabilidade uma prioridade fundamental e manifestar de forma mais sustentável para a seleção de um local para os novos servidores da Wikimedia em Cingapura. Nós também propostas ao plano de energia ecológica a Wikimedia Foundation para todos os servidores da Wikipedia são executados em energia renovável até 2019.

Ajude-nos, por favor!

Vamos manter este projeto para a frente – e existem várias maneiras que você pode ajudar:

Se você tem uma pergunta, não hesite em perguntar através de Meta. Obrigado novamente por seu apoio! --Aubrey e Gnom (Diskussion) 21:25, 13. Apr. 2017 (CEST)

Nieuws van het duurzaamheidsinitiatief[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dank u voor het ondersteunen van het duurzaamheidsinitiatief!

Hallo ___! Nogmaals bedankt dat u het duurzaamheidsinitiatief ondersteunt, om de impact van de Wikimediabeweging op het milieu te verminderen. In de afgelopen twee jaar zijn meer dan 250 Wikipedianen samengekomen om de Wikimediabeweging duurzamer te maken.

Wat is nieuw?

Wij sturen u dit bericht omdat er goed nieuws is: de raad van toezicht van de Wikimedia Foundation heeft eindelijk een resolutie aangenomen: de Foundation is vastbesloten om manieren te vinden om de impact van haar acties op het milieu te verminderen. Daarnaast hebben we een cool logo ontworpen en een mooie naam voor het project bedacht, zoals u rechts kunt zien :-)

Wat nu?

We werken momenteel samen met de medewerkers van de Wikimedia Foundation om duurzaamheid een belangrijk criterium te maken bij de selectie van nieuwe Wikimedia-servers in Singapore. Daarnaast hebben we de Wikimedia Foundation een groen elektriciteitsplan voorgelegd om in 2019 alle Wikimedia-servers met hernieuwbare energie te laten werken.

Help alstublieft!

Laten we dit project verder helpen – jij kunt ons op verschillende manieren helpen:

 • Vraag andere Wikipedianen om de projectpagina ook te ondertekenen – op deze manier kunnen we de Wikimedia Foundation laten zien dat de gemeenschap dit echt een belangrijk onderwerp vindt.
 • Praat met andere Wikimedianen over hoe belangrijk het is om de impact van de Wikimediabeweging op het milieu te verminderen.
 • Verbeter en vertaal de projectpagina op Meta.

Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen op Meta. Nogmaals bedankt voor uw steun! --Aubrey en ~~~~