Denkmäler der Volksrepublik China (Jilin)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Jilin (Abk. Ji), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen:

Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild
Donggou gumu qun 洞沟古墓群 1-168 Ji'an shi 集安市 Alte Gräber am Donggou-Fluß (Goguryeo) (Ji'an) Gwanggaeto Stele.jpg
Liudingshan gumuqun 六顶山古墓群 1-173 Dunhua shi 敦化市 Liudingshan-Gräber (Balhae) (Dunhua)
Wandu shancheng yu Guonei cheng 丸都山城与国内城 2-52 Ji'an shi 集安市 Stätten der Wandu Shancheng und Guonei Cheng (Goguryeo) (Ji'an)
Lingguang ta 灵光塔 3-141 Changbai xian 长白县 Lingguang-Pagode (Autonomer Kreis Changbai der Koreaner)
Da Jin Deshengtuo songbei 大金得胜陀颂碑 3-178 Fuyu xian 扶余县 Große Jin-Dynastie Gedächtnisstele (der früheste Jurchen-Text aus der Dading-Ära (1161–1189) des Shìzōng 世宗) (Kreis Fuyu)
Longtou Shan gumuqun 龙头山古墓群 3-244 Helong shi 和龙市 Alte Gräber im Longtou-Gebirge (Helong)
Bohai zhongjing cheng yizhi 渤海中京城遗址 4-51 Helong shi 和龙市 Stätte der mittleren Hauptstadt des Bohai-Reiches (Helong)
Mao'ershan mudi 帽儿山墓地 4-62 Jilin shi 吉林市 Mao'ershan-Friedhof (Jilin)
Hanshu yizhi 汉书遗址 5-26 Da'an shi 大安市 Stätte der Hanshu-Kultur (Frühe Hanshu-Kultur (Hanshu I) und Späte Hanshu-Kultur (Hanshu II)) (Da’an)
Xituanshan yizhi 西团山遗址 5-27 Jilin shi 吉林市 Stätte der Xituanshan-Kultur (Jilin)
Wanfabozi yizhi 万发拨子遗址 5-28 Tonghua shi 通化市 Wanfabozi-Stätte (Tonghua)
Erlonghu gucheng yizhi 二龙湖古城遗址 5-29 Lishu xian 梨树县 Erlonghu-Stätte (Kreis Lishu)
Luotongshan cheng 罗通山城 5-30 Liuhe xian 柳河县 Luotongshan (Kreis Liuhe)
Baliancheng yizhi 八连城遗址 5-31 Hunchun shi 珲春市 Baliancheng-Stätte (Hunchun)
Baoshan - Liudaogou ye tong yizhi 宝山—六道沟冶铜遗址 5-32 Linjiang shi 临江市 Stätte der Kupferschmelze von Baoshan und Liudaogou (Goguryeo-Zeit bis Bohai-Reich) (Linjiang)
Tahucheng 塔虎城 5-33 Qian Guo'erluosi xian 前郭尔罗斯县 Stätte von Tahucheng (Autonomer Kreis Vorderer Gorlos der Mongolen)
Gangouzi muqun 干沟子墓群 5-157 Changbai xian 长白县 Gangouzi-Friedhof (Autonomer Kreis Changbai der Koreaner)
Wanyan Xiyin jiazu mudi 完颜希尹家族墓地 5-158 Shulan shi 舒兰市 Gräber des Klans der Familie von Wanyan Xiyin (Shulan)
Baicaogou yizhi 百草沟遗址 6-51 Wangqing xian 汪清县 Baicaogou-Stätte (Kreis Wangqing)
Zi'an shancheng 自安山城 6-52 Tonghua shi 通化市 Stätte von Zi'an shancheng (Kreis Tonghua)
Longtanshan cheng 龙潭山城 6-53 Jilin shi 吉林市 Festung von Longtanshan (Jilin)
Sumi cheng 苏密城 6-54 Huadian shi 桦甸市 Festung von Sumi (Huadian)
Chengshanzi shancheng 城山子山城 6-55 Dunhua shi 敦化市 Bergstadt Chengshanzi (Dunhua)
Mopan cun shancheng 磨盘村山城 6-56 Tumen shi 图们市 Bergort Mopancun (Tumen)
Pianliancheng chengzhi 偏脸城城址 6-57 Lishu xian 梨树县 Alte Stadt Pianliancheng (Kreis Lishu)
Qinjiatun chengzhi 秦家屯城址 6-58 Gongzhuling shi 公主岭市 Qinjiatun (Gongzhuling)
Chengsijiazi chengzhi 城四家子城址 6-59 Baicheng shi 白城市 Stätte der alten Stadt Chengsijiazi (Liao- bis Yuan-Dynastie) (Baicheng)
Yehebu chengzhi 叶赫部城址 6-60 Siping shi 四平市 Yehebu (Ming-Dynastie) (Siping)
Huifa chengzhi 辉发城址 6-61 Huinan xian 辉南县 Stätte der alten Stadt Huifa (Kreis Huinan) (Ming-Dynastie)
Huifa He shangyou shipengmu 辉发河上游石棚墓 6-244 Meihekou shi 梅河口市 "Steindachgräber" (shipengmu) am Oberlauf des Flusses Huifa He (Meihekou)
Jilin wenmiao 吉林文庙 6-502 Jilin shi 吉林市 Konfuzianischer Tempel von Jilin (Jilin)
Ashihada moya 阿什哈达摩崖 6-820 Jilin shi 吉林市 Ashihada-Steininschriften (Ming-Dynastie) (Jilin)
Sibao Linjiang zhanyi zhihuibu jiuzhi 四保临江战役指挥部旧址 6-921 Linjiang shi 临江市 Hauptquartier im Kampf um Linjiang (Linjiang)